لودینگ
سفارش شماره 20010 با مجموع سبد خرید 1,030,000 هزار تومان به آدرس استان تهران در وضعیت ارسال به مشتری می باشد. سفارش شماره 20009 با مجموع سبد خرید 920,000 هزار تومان به آدرس استان همدان در وضعیت ارسال به مشتری می باشد. سفارش شماره 10069 با مجموع سبد خرید 520,000 هزار تومان به آدرس استان تهران در وضعیت ارسال به مشتری می باشد. سفارش شماره 10067 با مجموع سبد خرید 360,000 هزار تومان به آدرس استان مازندران در وضعیت ارسال به مشتری می باشد. سفارش شماره 10062 با مجموع سبد خرید 520,000 هزار تومان به آدرس استان تهران در وضعیت ارسال به مشتری می باشد. سفارش شماره 10061 با مجموع سبد خرید 520,000 هزار تومان به آدرس استان خوزستان در وضعیت ارسال به مشتری می باشد. سفارش شماره 10059 با مجموع سبد خرید 560,000 هزار تومان به آدرس استان مازندران در وضعیت ارسال به مشتری می باشد. سفارش شماره 10058 با مجموع سبد خرید 760,000 هزار تومان به آدرس استان مازندران در وضعیت ارسال به مشتری می باشد. سفارش شماره 10046 با مجموع سبد خرید 3,500,000 هزار تومان به آدرس استان کردستان در وضعیت ارسال به مشتری می باشد. سفارش شماره 10045 با مجموع سبد خرید 3,500,000 هزار تومان به آدرس استان کردستان در وضعیت ارسال به مشتری می باشد. سفارش شماره 19010 با مجموع سبد خرید 772,500 هزار تومان به آدرس استان تهران در وضعیت تحویل شده به مشتری می باشد. سفارش شماره 19009 با مجموع سبد خرید 690,000 هزار تومان به آدرس استان همدان در وضعیت تحویل شده به مشتری می باشد. سفارش شماره 9069 با مجموع سبد خرید 390,000 هزار تومان به آدرس استان تهران در وضعیت تحویل شده به مشتری می باشد. سفارش شماره 9067 با مجموع سبد خرید 270,000 هزار تومان به آدرس استان مازندران در وضعیت تحویل شده به مشتری می باشد. سفارش شماره 9062 با مجموع سبد خرید 390,000 هزار تومان به آدرس استان تهران در وضعیت تحویل شده به مشتری می باشد. سفارش شماره 9061 با مجموع سبد خرید 390,000 هزار تومان به آدرس استان خوزستان در وضعیت تحویل شده به مشتری می باشد. سفارش شماره 9059 با مجموع سبد خرید 420,000 هزار تومان به آدرس استان مازندران در وضعیت تحویل شده به مشتری می باشد. سفارش شماره 9058 با مجموع سبد خرید 570,000 هزار تومان به آدرس استان مازندران در وضعیت تحویل شده به مشتری می باشد. سفارش شماره 9046 با مجموع سبد خرید 4,500,000 هزار تومان به آدرس استان کردستان در وضعیت تحویل شده به مشتری می باشد. سفارش شماره 9045 با مجموع سبد خرید 4,500,000 هزار تومان به آدرس استان کردستان در وضعیت تحویل شده به مشتری می باشد.

درباره اصل خونه

شاید نیم قرن تجربه زنبور داری که در خاندان ما بود به صورت ناخودآگاه من را به سوی رسالتی هدایت می کرد و این دغدغه را در ذهن من ایجاد کرد که چطور میتوانم عسل اصل را به مردم وطنم برسانم و همینطور به زنبورداران صادق کمک کنم تا محصولشان گرفتار دلال بازی ها نشود و با صادر کردن عسل به کشورهای اطراف به رونق تولید و کشاورزی کمک کنم.

مراحل تهیه عسل اَصَل خونه:

  • 1- زنبور دار درخواست همکاری می دهد.
  • 2- بازدید اولیه توسط اصل خونه انجام می شود و پس از تایید اولیه، یکی از همکاران ناظر در محل کندوها به صورت دائم، مستقر می شود تا تغذیه و وضعیت زنبور ها کنترل شود.
  • 3- عسل استخراج می شود و سپس به آزمایشکاه ارسال می شود تا بر اساس ترکیبشان و میزان گرده گل قیمت گذاری شوند.
  • 4- عسل ها برای فروش در اصل خونه در خدمت شما قرار می گیرند.

تعهد ما

اصالت و کیفیت عسل را ما تضمین میکنیم. تست رایگان ما حکایت از اطمینان ما از محصولمان دارد. چون مطمئن هستیم اگر فقط یک بار عسل ما را تست کنید، برای همیشه مشتری دائم ما خواهید شد.

معرفی اعضای اصل خونه

مهندس محمد رضا رازقی

مهندس محمد رضا رازقی

رئیس هیئت مدیره
مهندس محمد صالحی

مهندس محمد صالحی

مدیرعامل
کتر شمس الدین یوسفیان

دکتر شمس الدین یوسفیان

عضو هیئت مدیره
دکتر هادی توکلی

دکتر هادی توکلی

عضو هیئت مدیره
دکتر محمد ساعی

دکتر محمد ساعی

عضو هیئت مدیره
مهندس مجید صفایی

مهندس مجید صفایی

عضو هیئت مدیره
دکتر محمد خراسانی

دکتر محمد خراسانی

عضو هیئت مدیره

مهندس هوشمند رستمی

مسئول تیم فنی